Net-test V 1.4

9eaf5f88ad15a52a34ac716eb6d2a361Przeznaczenie

NET-TEST 1.4 jest przenośnym opartym na układach mikroprocesorowych urządzeniem służącym do kontroli połączeń linii sieci komputerowych LAN wykonanych za pomocą skrętki 4-parowej (RJ-45) oraz kabla koncentrycznego (BNC). Potrafi on wychwycić następujące nieprawidłowości:
dla BNC
przerwa kabla
zwarcie kabla
oporność kabla jest poza zakresem tolerancji (<40 lub >60 Ohm)
dla RJ 45
przerwany lub niepołączony przewód w skrętce
zwarcie między przewodami
zamiana kolejności przewodów we wtyku
wzrost rezystancji połączenia linii poza dopuszczalny zakres.

Przyłączenie.
W skład zestawu wchodzi klucz kodujący NET-KEY dołączany z jednej strony testowanej linii oraz tester podłączany z jej drugiej strony. W przypadku testowania kabla BNC jeden jego koniec należy ‘zamknąć’ przy pomocy standardowego terminatora 50 Ohm natomiast drugi wprowadzić do gniazda testera.

Prezentacja wyników testu.
Po uruchomieniu testu urządzenie wykonuje serię pomiarów których wynik zobrazowany jest przy pomocy wyświetlacza 7-segmentowego oraz dwóch diod świecących:
-diody zgaszone, na wyświetlaczu wyświetlone 0 – połączenie prawidłowe
-zapalone dioda Przerwa/Rezyst. , na wyświetlaczu nr.. – przerwany przewód o numerze na wyświetlaczu
-zapalona dioda Zwarcie/Przeplot, na wyświetlaczu przemiennie wyświetlane dwa numery linii – zwarcie przewodów o wskazanych numerach
-pulsuje dioda Zwarcie/Przeplot, na wyświetlaczu przemiennie wyświetlane dwa numery linii – zamiana kolejności przyłączenia przewodów o wskazanych numerach
-pulsuje dioda Przerwa/Rezyst. , na wyświetlaczu nr.. – rezystancja wskazywanej linii jest poza zakresem tolerancji.

Załączane urządzenia.
Wciśnięcie przycisku TEST powoduje włączenie zasilania urządzenia oraz wykonanie jednorazowego testu przyłączonej linii. Zapalona kropka dziesiętna na wyświetlaczu informuje o trwaniu cyklu pomiarowego.
Po jego zakończeniu przez około 10 sekund następuje prezentacja wyników pomiaru, a następnie urządzenie samoczynnie wyłącza się. Podczas prezentacji wyników można wcisnąć przycisk TEST uruchamiając natychmiast kolejny cykl testu.
Możliwe jest także włączenie testera na tzw. test ciągły. Polega to na cyklicznym wykonywaniu pomiarów i prezentacji wyników bez konieczności wciskania przycisku TEST.
Aby przełączyć tester w ten tryb pracy należy po wykonaniu jednorazowego testu wcisnąć i przytrzymać przycisk TEST do chwili zapalenia się na wyświetlaczu cyfry 9.
Aby wyłączyć tester znajdujący się w trybie testu ciągłego należy wcisnąć przycisk TEST.

Zasilanie.
Do zasilania testera służy bateria 6F22 (9V). Aby zapobiec przekłamaniom podczas pomiarów wprowadzona jest kontrola stanu jej rozładowania z diodą sygnalizacyjną Rozład. bateria. Zapalenie tego sygnalizatora informuje o konieczności wymiany baterii. Należy stosować baterie dobrej jakości zabezpieczone przed wylewaniem się elektrolitu. Niedopuszczalne jest odwrotne przyłączenie baterii do zacisków !

Uwagi dotyczące użytkowania.
Podczas przeprowadzania testu sprawdzana linia musi być w stanie bezprądowym. W przeciwnym wypadku może nastąpić uszkodzenie testera lub karty sieciowej.
Nie należy jednocześnie podłączać przewodów do gniazd BNC i RJ-45 gdyż nastąpi przekłamanie prezentowanych wyników testu.
Jeżeli tester po podłączeniu kabla RJ-45 sygnalizuje przerwę bez wyświetlania numeru linii należy sprawdzić czy nie nastąpiła przerwa przewodu nr 8.
Klucz kodujący wyposażony jest w dwa gniazda przyłączeniowe oznaczone jako „PROSTE” i „PRZEPLOT”. Pierwsze z nich służy do sprawdzania kabli RJ-45 o połączeniu żył 1:1 (1-1, 2-2, …) , natomiast drugie testuje przewody o zamienionych liniach Rx z Tx (połączenie komputer-komputer). Przyłączenie kabli do niewłaściwych gniazd powoduje przekłamanie wyników pomiaru.